Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Công ty.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ………………

     (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày        tháng     năm 20…., vào hồi 8h30’ tại trụ sở Công ty Cổ phần………
 
Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty  gồm:
………..
 
Nội dung : Sau khi thoả thuận, các cổ đông Công ty …………….  cùng nhau thoả thuận và nhất trí:
 
1. Bổ nhiệm Ông: ……………………………………………Sinh ngày: …………………………….

Dân tộc: Kinh                                   Quốc tịch:  Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp: Công an…………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

Làm Giám đốc Công ty ……………………………………………………………………..………..
 
2. Bổ nhiệm Ông: …………………………………………..Sinh ngày: ………………………………

Dân tộc : Kinh                                   Quốc tịch :  Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………………………

Ngày cấp:…………………………….. Nơi cấp: Công an………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………

Làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ……………………………………………………………………..
                       
* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông…. và Ông…………. được giải quyết trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 
Kết luận:

Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các cổ đông

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/04/bien-ban-hop-bau-giam-doc.pdf

Trả lời