Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc được thực hiện dành cho ứng viên tổng kết sau một quá trình làm việc ở công ty.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỬ VIỆC

Họ và tên Ứng viên: …………………………………………… Mã số NV: …………………………..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại DĐ: ……………………………………… Điện thoại NR: ……………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………  Chức danh: ………………………….

Thời gian thử việc tại Công ty:  từ ngày  …… / …… / 20 …         đến  …… / …… / 20 …

Thời gian  tập  sự  tại Công ty:  từ ngày  …… / …… / 20 …         đến  …… / …… / 20 …

I/ Nhân viên tự đánh giá

1. Kết quả công việc

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nhân viên ký tên: …………………………………

II/ Phần đánh giá của quản lý

1.  Kết quả công việc:

Tổng cộng:                              Mức đánh giá:

2.  Phầm chất cá nhân

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Tri thức, kỹ năng

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. Thái độ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 5. Khả năng phối hợp

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

III/ Đánh giá của phòng TCHCNS

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

IV/ Ý kiến của Tổng giám đốc

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Ý kiến Chủ quản

Ý kiến Phòng TCHCNS

 

 

Không tuyển dụng: 

(Vui lòng thông báo cho người đề nghị biết)

Tuyển dụng:

Tổng giám đốc

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/22/Phieu-danh-gia-thu-viec.pdf

Trả lời