Make Password

Make Password là một dịch vụ web/công cụ trực tuyến cho phép người dùng tạo một mật khẩu mạnh, mà họ có thể sử dụng cho các ID email của họ và các tài khoản trực tuyến khác.

Các mật khẩu tạo ra bởi Make Password không được lưu trữ, và được tạo ra ngẫu nhiên. Người dùng có thể lựa chọn nếu họ muốn sử dụng chữ hoa, viết thường, ký tự và biểu tượng hoặc tất cả chúng trong một mật khẩu. Người dùng cũng có thể chọn tùy chọn Password Strength (độ mạnh của mật khẩu), để nó hiển thị sức mạnh của mật khẩu ở bên cạnh, trong một phạm vi 0 – 100 (với 100 là mạnh nhất). Một khi người sử dụng có thể chọn ra tất cả các tùy chọn, chỉ cần nhấp vào Make Password(s), khi đó mật khẩu sẽ được tạo ra và hiển thị.

Make Password

Theo XHTT

Link download : http://maord.com/

Trả lời