Mail Attachment Downloader

Mail Attchment Downloader cho phép người dùng tải về mọi tập tin đính kèm trong tài khoản email thay vì phải truy cập vào hộp thư của mình.

Từ giao diện chính, bạn đăng nhập vào tài khoản email. Sau đó, chương trình sẽ tải về toàn bộ các file đính kèm có trong hộp thư của bạn. Tuy nhiên bạn có thể chỉ định tải về loại định dạng tập tin cụ thể nhờ các tùy chọn trong thẻ Basic filters: Size Greater Than (chọn dung lượng file đính kèm muốn tải về), Download only files of type (chỉ định loại định dạng file cần tải vê…).

Thẻ Advanced filters, bạn có thể chọn khoảng thời gian tải file với ngày bắt đầu (Start date) và ngày kết thúc (End date) hoặc cũng có thể chọn tải file theo địa chỉ email người gửi (From), địa chỉ email người nhận (To), tải theo địa chỉ email đồng gửi (CC or BCC), tải file theo tiêu đề thư (Subject) và tải file chứa các từ, cụm từ trong nội dung thư (Body). Sau khi thiết lập xong, bạn bấm nút Connect and Download để chương trình tiến hành tải file về hệ thống.

Lưu ý: Đối với dịch vụ email của Gmail, để tải về bạn cần kích hoạt giao thức IMAP.

Link download : http://gearmage.com/MailAttachmentDownloaderInstall.zip

Trả lời