Luyện giải bài tập Vật lý 12

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 12-DAO ĐỘNG CƠ HỌC I. Dao động cơ :

1. Thế nào là dao động cơ:

Chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt, gọi là vị trí cân bằng.

2. Dao động tuần hoàn:

Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ.

II. Phương trình của dao động điều hòa:

1. Định nghĩa: Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian

2. Phương trình:

Luyn gii bi tp Vt l 12  - Dao ng c hc

+ A là biên độ dao động (A0), A phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ ban dầu, cách kích thích

Luyn gii bi tp Vt l 12  - Dao ng c hc là pha của dao động tại thời điểm t

Luyn gii bi tp Vt l 12  - Dao ng c hc là pha ban đầu, phụ tuộc cách chọn gốc thời gian,gốc tọa độ, chiều dương

III. Chu kỳ, tần số và tần số góc của dao động điều hòa:

1. Chu kỳ, tần số:

– Chu kỳ T: Khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần – đơn vị giây (s)

– Tần số f: Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây – đơn vị Héc (Hz)

2. Tần số góc:

Luyn gii bi tp Vt l 12  - Dao ng c hc

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/23/bai-tap-vat-ly-12-dao-dong-co-hoc.pdf

Trả lời