LumberJack4Logs for Mac

LumberJack4Logs là một công cụ dùng dể xem và phân tích các file log, với khả năng mở rộng các định dạng dữ liệu bằng cách thêm các plugin phân tích cú pháp văn bản. Một ứng dụng nhỏ, dễ sử dụng, dựa trên ngôn ngữ lập trình Java chính vì vậy muốn sử dụng máy bạn phải cài đặt chương trình Java.

Link download : http://sourceforge.net/projects/lumberjack4logs/files/LumberJack4Logs%20v1.4.0/lumberjack4logs_20110101_1554.zip/download

Trả lời