KontrolPack for Linux

Mục đích của KontrolPack là cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống bằng cách kết nối máy tính từ xa. Nó có thể được sử dụng để:

* Xử lý từ xa thực hiện lệnh shell.
* Chia sẻ tập tin giữa các máy tính từ xa.
* Quản lý mạng: LAN (Local Area Network).
* Nhận được một cái nhìn tổng quan của các máy trạm trong mạng LAN.
* Nhẹ XML dựa tin trao đổi giữa máy khách và máy chủ.
* Xử lý từng khách hàng với một bảng điều khiển tab cá nhân.
* Gửi các lệnh đồng thời cho tất cả các máy tính trong mạng LAN.

Theo avinashtech

Link download : http://downloads.sourceforge.net/kontrolpack/KontrolPack-3.0.0.tar.gz

Trả lời