Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Nội dung kiến thức cơ bản theo giáo trình chuẩn, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, cuốn sách có biên soạn lại nhằm giúp người học xác định rõ những kiến thức cơ bản (Dùng cho dinh viên hệ đào tạo từ xa) cần nắm vững và tạo điều kiện tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn.

Link download : http://cdn02.rada.vn/Data/Soft/2009/01/16/Kinh_te_chinh_tri.pdf

Trả lời