Kidblog

Kidblog có nhiều nét tương tự Edublogs. Kidblog thích hợp cho việc phát triển một hệ thống quản lý các blog thành viên trong lớp.

Nếu bạn muốn xây dựng một kênh thông tin giữa các thành viên trong lớp của mình, đây thực sự là công cụ hoàn hảo. Giao diện dễ tuỳ chỉnh hơn Edublogs, bạn cũng có thể tạo tài khoản, mật khẩu cho các học sinh, giáo viên một cách dễ dàng. Giáo viên có thể chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ bài viết của học sinh.

Giáo viên cũng có quyền kiểm soát cơ chế hiển thị của blog. Chẳng hạn, chỉ cho phép thành viên của lớp, gồm giáo viên và học sinh và phụ huynh tham gia. Họ cũng có quyền mở cửa blog của mình.

Link download : http://kidblog.org/home.php

Trả lời