jHepWork

jHepWork (hoặc “jWork”) là một môi trường tương tác cho các phép tính toán khoa học, phân tích dữ liệu và trực quan dữ liệu được thiết kế cho các nhà khoa học, các kỹ sư và sinh viên. Chương trình kết hợp nhiều gói phần mềm toán học nguồn mở vào một giao diện thống nhất bằng cách sử dụng các khái niệm về kịch bản, chứ không phải là khái niệm GUI hoặc định lý dựa trên vĩ mô.

Mục tiêu của jHepWork là tạo ra một công cụ cạnh tranh cho gói thương mại khoa học. Chương trình có thể được sử dụng ở khắp mọi nơi, trong đó việc phân tích khối lượng dữ liệu lớn số, phân tích khai thác dữ liệu thống kê, và toán học là rất cần thiết. Chương trình có thể được sử dụng trong khoa học tự nhiên, kỹ thuật, mô hình hóa và phân tích thị trường tài chính.

jHepWork có thể được sử dụng với một số ngôn ngữ kịch bản cho nền tảng Java, chẳng hạn như Jython, (ngôn ngữ lập trình Python), JRuby (ngôn ngữ lập trình Ruby) và BeanShell. Điều này mang lại nhiều lợi thế hơn và đơn giản cho các tính toán khoa học. Lập trình cũng có thể được thực hiện trong Java bản địa. Cuối cùng, tính toán biểu tượng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng ngôn ngữ cấp cao Matlab/Octave.

Hải Yến

Link download : http://ncu.dl.sourceforge.net/project/jhepwork/jhepwork/3.5/jhepwork-3.5.zip

Trả lời