Jackcess for Mac

Jackcess là một thư viện Java được thiết kế để đọ văn bản cho cơ sở dữ liệu MS Access. Ngoài ra nó còn dùng để xây dựng các ứng dụng Java.

Với Jackcess người dùng có thể đọc và viết trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000, 2002 ,2003 ,2007. Nó hỗ trợ hầu hết các kiểu dữ liệu Access, hỗ trợ việc cập nhật, xóa, tạo bảng, tạo hàng trong Access.

Link download : http://sourceforge.net/projects/jackcess/files/jackcess/1.2.2/jackcess-1.2.2.jar/download

Trả lời