Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ GIAO TIẾP ………………………………………………………………………..3

1.1 Khái niệm về giao tiếp……………………………………………………………………………………………3

1.2 Tầm quan trọng của giao tiếp…………………………………………………………………………………..3

1.3 Các yếu tố cấu thành của hoạt động giao tiếp……………………………………………………………..3

1.4 Nguyên nhân của giao tiếp thất bại……………………………………………………………………………4

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP………………………………………………………………….5

2.1 Giao tiếp ngôn ngữ………………………………………………………………………………………………..5

2.2 Giao tiếp phi ngôn ngữ…………………………………………………………………………………………..8

CHƯƠNG III. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN……………………………………………………………10

3.1 Kỹ năng định hướng……………………………………………………………………………………………..10

3.2 Kỹ năng định vị……………………………………………………………………………………………………13

3.3 Kỹ năng nghe……………………………………………………………………………………………………..14

3.4 Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp………………………………………………………………………15

CHƯƠNG IV: VẬN DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG BỐI CẢNH KHÁC NHAU

4.1 Giao tiếp trong lần gặp đầu tiên……………………………………………………………………………….16

4.2 Giao tiếp qua điện thoại………………………………………………………………………………………….19

4.3 Giao tiếp nhằm hỗ trợ, điều chỉnh người khác……………………………………………………………..20

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/28/giao_trinh_ky_nang_giao_tiep.pdf

Trả lời