Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————– o0o —————–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

–  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

–  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

………, ngày    tháng    năm 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……….. cấp ngày: ……………. nơi cấp: …………………………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là con ruột của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……….. cấp ngày: ……………. nơi cấp: …………………………….

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là …………..của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy………….Biển kiểm soát ……..giấy đăng kí lần đầu số……….do công an tỉnh ……………cấp ngày …………..

IV. CAM KẾT

–   Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

–   Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

            Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/13/Giay_Uy_Quyen_Su_Dung_Xe_May.pdf

Trả lời