Giấy ủy quyền (cá nhân)

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền dành cho cá nhân được lập dựa trên Bộ luật dân sự và các văn bản hiến pháp hiện hành, theo đó người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: …………….cấp ngày: …………nơi cấp:………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………cấp ngày: …………nơi cấp:……………………………………………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/19/Giay_Uy_Quyen_Cho_Ca_Nhan.pdf

Trả lời