Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự  để đảm bảo người có trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất do người lao động mang lại cho công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty ………………………………………..

Người bảo lãnh: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………  tại: …………………………………………………………

CMND số: ……………………………………………. cấp ngày …../……/……… tại …………………………..

Thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ người được bảo lãnh:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:………………………………………………….. có gây tổn thất đến tài sản của Công ty …………………………. thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ………………………………………………………  không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang11/01/Cam_Ket_Bao_Lanh_Nhan_Su.pdf

Trả lời