Free Password Generator

Free Password Generator là một trang web trực tuyến cho phép người dùng có thể tạo ra một mật khẩu mạnh. Các mật khẩu là duy nhất và không bao giờ được lưu trữ trên máy chủ trang web để đảm bảo sự riêng tư tối đa và an ninh.

Free Password Generator

Bước đầu tiên bạn cần phải làm là chọn loại kí tự được sử dụng trong mật khẩu, trong đó bao gồm chuỗi kí tự thường (String Letters (a-z)), chuỗi in hoa (Capital letters), chữ số (digitals) và các ký hiệu đặc biệt (Special symbols (!, +)). Bước thứ hai là chọn chiều dài mật khẩu. Điều này là một phần khá quan trọng để tạo ra một mật khẩu mạnh mẽ và phức tạp. Sau khi thực hiện, chỉ cần bấm vào nút Generate!, mật khẩu sẽ được hiển thị cho bạn, bạn có thể nhấn vào nút Generate nhiều lần cho đến khi bạn tìm thấy một mật khẩu mà bạn thích.

Theo XHTT

Link download : http://freepasswordgenerator.com/

Trả lời