ESF Database Migration Toolkit Standard Edition

ESF Database Migration Toolkit Standard Edition v6.4.08

ESF Database Migration Toolkit là chương trình hỗ trợ chuyển đổi các dạng cơ sở  giữ liệu khác. Phần mềm này cho phép bạn kết nối trực tiếp đến  MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, Paradox, Lotus, dBase, Visual FoxPro, văn bản và các định dạng khác, chuyển đổi giữa các định dạng (SQL Server sang MySQL, MySQL sang Access v.v…)

ESF Database Migration Toolkit cung cấp cho người dùng một công cụ chuyển đổi theo từng bước đơn giản, cho phép bạn kết nối với các cơ sở dữ liệu, chọn các bảng, sau đó chuyển đổi và sao chép đến các định dạng dữ liệu mới. Bạn có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ dữ liệu hoặc chỉ cần sao chép cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Chương trình này cung cấp cho người dùng từ những tùy chọn đơn giản đến nâng cao, những tính năng đặc thù của cả hai loại định dạng dữ liệu đầu vào và đầu ra. Bạn có thể chuyển đổi các tập tin dữ liệu một cách chính xác theo cách bạn muốn.

Một số tính năng chính:

  • Phần mềm là một kỹ sư chuyên nghiệp, sử dụng dễ dàng và nhanh chóng, tất cả người dùng đều có thể làm việc với  ESF Database Migration Toolkit.  Chuyển đổi các định dạng cơ sở dữ liệu chỉ sau 3 bước.
  • Cho phép chuyển đổi giữa các loại cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, dBase, Paradox, Text, Visual FoxPro.
  • Hỗ trợ các loại bảng kiểu: Table Primary Keys, Indexes, và Autoincrement(Auto-ID).
  • Hỗ trợ Batch insert/Update records làm tăng tốc quá trình chuyển đổi nhanh hơn so với các chương trình khác.
  • Bạn có thể chuyển đổi giữa các định dạng cơ sở dữ liệu: MySQL sang Access, Access sang Oracle, Oracle sang SQL server, SQL sang MySQL, và nhiều loại định dạng dữ liệu khác.
  • Thông qua ODBC DSN bạn có thể chuyển đổi định dạng của bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào.
  • Bạn có thể sử dụng SQL statement để lọc các dữ  liệu được chuyển đổi.
  • Hỗ trợ tất cả các loại ký tự mã hóa dạng  UNICODE (UTF8, latin, CP1250, ASCII và v.v…)

Theo Tổng hợp

Link download : http://www.easyfrom.net/download/esf_dbcv_std.msi

Trả lời