Enterprise Manager PassView

Enterprise Manager là công cụ cho phép bạn dễ dàng cấu hình và quản lý SQL Server. Nếu bạn kết nối SQL Server thông qua việc đăng nhập quản trị, và không chọn “Always prompt for login name and password”, thì mật khẩu và tên sẽ được lưu trữ trong Registry.

Tiện ích Enterprise Manager PassView khôi phục tài khoản (tên và mật khẩu) tất cả các server được quản lý trong công cụ Enterprise Manager nếu chúng được lưu trữ trên máy của bạn.

Tiện ích hỗ trợ phiên bản Enterprise Manager của MS SQL Server 7.0 và MS SQL Server 2000 nhưng cũng có vài giới hạn như:

  • Chỉ hiển thị mật khẩu của user đang đăng nhập, không hiển thị mật khẩu các user khác. 
  • Mật khẩu SQL Server của bạn chỉ được khôi phục nếu bạn sử dụng chức năng định dạnh, kiểm tra đăng nhập với SQL Server, và không chọn “Always prompt for login name and password”. 

Chạy trên tập tin độc lập không cần cài đặt, bạn chỉ cần thực thi ‘empv.exe’ và sử dụng.

Tổng hợp

Link download : http://www.nirsoft.net/utils/empv.zip

Trả lời