EasyWare Human Resource Manager

EasyWare Human Resource Manager là một ứng dụng phần mềm mạnh mẽ cho phép các công ty và tổ chức dễ dàng quản lý nhân viên của mình. Với EasyWare Human Resource Manager bạn có thể dễ dàng xử lý tất cả nhân viên, nhiệm vụ của họ, biên chế, cũng như các vấn đề liên quan…

Link download : http://www.easyware.co.uk/downloads/hrm_managed_9_001_sample.exe

Trả lời