Driver laptop Acer Aspire 5750

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5750

Tải thêm Driver của laptop Acer: Aspire 5741Acer Aspire 5733

3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_3.17.05.00_W7x86_A.zip 

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.5.0.1026_W7x86_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6438_W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.5.0.2200_W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Broadcom: CardReader_Broadcom_1.0.0.222_W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1030_W7x86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.8.0.5_W7x64W7x86_A.zip

Intel ME (Management Engine)Driver

 • MgmtEngine: MgmtEngine_Intel_7.0.0.1144_W7x86_A.zip 

Touchpad Driver

 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_11.6.2.1_W7x64W7x86_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_15.1.6_W7x86_A.zip

USB 3.0 Driver

 • USB 3.0 Renesas: USB 3.0_Renesas_2.0.34.0_W7x86_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.17.12.8590_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver (PhyX): VGA_NVIDIA_9.10.0514_W7x86_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel: WiMax_Intel_6.2.1202.26_W7x86_A.zip

Wireless Display Driver

 • Wireless Display Intel: Wireless Display_Intel_2.1.41.0_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.2.0.432_W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.87_W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.1.1.3_W7x86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 5750 bạn có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, sau đó nhập Serial Number của máy:

hoặc nhập Product Model của máy tính: Acer Aspire 5750

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 5750

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/04/Chipset_Intel_9.2.0.1030_W7x86_A.zip

Trả lời