8:50 sáng - Thứ Sáu 26 Tháng Năm, 2017
Download phần mềm miễn phí >> Windows Dirvers >> Driver cho laptop Acer Aspire 4551

Driver cho laptop Acer Aspire 4551

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4551 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6037_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver 

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.0.2.13_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.4010_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.12. 50_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_12.4.0.3_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

 • Modem liteon: Modem_liteon_2.2.99.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.5.2015.1107_W7x86_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.6.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA AMD: VGA_AMD_8.713.3.0_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.0.0.173_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.60.350.6_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/07/CardReader_Alcor_1.0.12.%2050_W7x86W7x64_A.zip