6:57 sáng - Thứ Sáu 23 Tháng Sáu, 2017

Driver cho laptop Acer Aspire 1510

Driver cho dòng máy Acer Aspire 1510 Audio Driver

  • Audio Realtek: Audio_Realtek_5.10.0.5400_XPx86.zip

Bluetooth Driver

  • Bluetooth WIDCOMM: Bluetooth_WIDCOMM_1.4.2.8_XPx86.zip

CPU Driver

  • CPU AMD: CPU_AMD_1.1.0.0_XPx86.zip

Chipset Driver

  • Chipset NVIDIA:  Chipset_NVIDIA_3.77_XPx86.zip

LAN Driver

  • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_6.64.00_XPx86.zip

Modem Driver

  • Modem Ambit:  Modem_Ambit_2.1.35.0_XPx86.zip

PCI Driver

  • PCI NVIDIA: PCI_NVIDIA_2.10.2848.656_XPx86.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad Synaptics:  TouchPad_Synaptics_7.5.4.0_XPx86.zip

VGA Driver

  • VGA NVIDIA: VGA_NVIDIA_56.7_XPx86.zip

LAN Driver

  • Wireless LAN Atheros Wireless:  Wireless LAN_Atheros_3.30.15_XPx86.zip

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/22/Chipset_NVIDIA_3.77_XPx86.zip