Driver cho laptop Acer Aspire 1430

Driver cho dòng máy Acer Aspire 1430 3G Module Driver

 • 3G Ericsson 3G Module Driver: 3G_Ericsson_6.1.19.3_W7x86W7x64_A.zip
 • 3G Huawei 3G Module Driver: 3G_Huawei_3.12.0.0_W7x86W7x64_A.zip
 • 3G QUALCOMM 3G Module Driver (Gobi1000 ATT): 3G_QUALCOMM_1.0.27_W7x86_A.zip
 • 3G QUALCOMM 3G Module Driver (UNDP-1): 3G_QUALCOMM_1.1.40_W7x86W7x64_A.zip
 • 3G QUALCOMM 3G Module Driver (Gobi2000): 3G_QUALCOMM_1.1.130_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_9.5.6.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_6.0.0.1179_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6043_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.21.0329.0302_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.4300_W7x86W7x64_A.zip

 Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: Bluetooth_Atheros_6.21.0329.0302_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1025_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros: Lan_Atheros_1.0.0.35_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

 • Modem liteon: Modem_liteon_2.2.99.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.6.2015.1105_W7x86_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.6.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA_Intel_8.15.10.2189_W7x86_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel WiMax Driver (6250): WiMax_Intel_5.30.1005.3_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.0.0.173_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver (43227): Wireless LAN_Broadcom_5.100.235.19_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver (43225): Wireless LAN_Broadcom_5.100.249.2_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (6250): Wireless LAN_Intel_13.2.1.5_W7x86W7x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 1430 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Aspire 1430

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-Aspire-Aspire 1430

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/12/Chipset_Intel_9.1.1.1025_W7x86W7x64_A.zip

Trả lời