Driver cho laptop Acer Aspire 1420P

Driver cho dòng máy Acer Aspire 1420P 3G Module Driver

 • 3G QUALCOMM: 3G_QUALCOMM_1.00.24_W7x64W7x86_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_8.9.4.1004_W7x64W7x86_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5942_W7x64W7x86_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver (0.3M LDV Sonix 230C): Camera_Chicony_5.8.54.1_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera Chicony Camera Driver (0.3M LDV Ali 5608C): Camera_Chicony_2.1101.11.0_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver (0.3M LDV Sonix 230C): Camera_Suyin_5.8.54.1_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera liteon Camera Driver (0.3M LDV Ali 5608C): Camera_liteon_2.1101.11.0_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera liteon Camera Driver: Camera_liteon_5.8.54.1_W7x64W7x86_A.zip

Reader Driver

 • CardReader Alcor Card: CardReader_Alcor_1.0.12.50_W7x64W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1019_W7x64W7x86_A.zip

Other Drivers

 • Others STMicro Other Drivers (Driver G sensor): Others_STMicro_1.00.00.16_W7x64W7x86_A.zip

Touch Driver

 • Touch EETI Touch Driver: Touch_EETI_1.01.000_W7x64W7x86_A.zip
 • Touch Mosart Touch Driver: Touch_Mosart_7.0.0.2_W7x64W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.6.0_W7x64W7x86_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel: WiMax_Intel_5.1.29.5_W7x64W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_8.0.0.225_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver ((link 5100): Wireless LAN_Intel_12.4.1.53_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver (link 1000): Wireless LAN_Intel_12.5.0.59_W7x64W7x86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 1420P có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Aspire 1420P

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-AspireAspire 1420P

 

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/12/Chipset_Intel_9.1.1.1019_W7x64W7x86_A.zip

Trả lời