Doxygen for Linux

Doxygen for Linux là một hệ thống dữ liệu dành cho: C + +, C, Java, Objective-C, Python, IDL (Corba và Microsoft flavors), Fortran, VHDL, PHP, C #,…

Doxygen Tính năng của “Doxygen”:

1. Tạo ra trình duyệt tài liệu on-line (HTML) hoặc hướng dẫn sử dụng off-line từ các nguồn tài liệu. Ngoài ra nó còn hỗ trợ để tạo ra tài liệu theo định dạng RTF (MS-Word), PostScript, PDF, HTML,… Tài liệu này được chiết trực tiếp từ các nguồn nên dễ dàng phù hợp với chúng.

2. Xuất cấu trúc mã từ các tập tin nguồn không có tư liệu. Ngoài ra, còn có thể hiển thị hóa mối liên quan giữa các yếu tố khác nhau bằng nhiều phương tiện được tạo ra tự động như đồ thị, sơ đồ kế thừa, và sơ đồ cộng tác.

3. Người dùng cũng có thể sử dụng Doxygen để tạo dữ liệu thông thường.

Đặng Hương

Link download : http://ftp.stack.nl/pub/users/dimitri/doxygen-1.7.5.linux.bin.tar.gz

Trả lời