Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện quyền đối với một phần thửa đất tại các xã, phường dưới sự giám hộ của cơ quan tài nguyên và môi trường.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi:………………………………………………………………

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):……………………………………………………………

1.2 Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………..

2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số:………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số:…….………………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…………….

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………………………

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :…………………………………………; ngày cấp …../…../……….

2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

3. Lý do tách, hợp thửa đất……………………………………………………………………………………

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);
………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

……, ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Thang11/19/Don_Xin_Tach_Hop_Thua_Dat.pdf

Trả lời