Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số 17/TNCN Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: ………………………………………………………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………………………………………………………….

2. Mã số thuế: 

3. Địa chỉ: …………………………………..…………………………………………………………………………..

4. Số Điện thoại: …………………….……………… 5. Số fax: ………………………………………….

6. Số Tài khoản: ……………………………….………… 7. Nơi mở Tài khoản: ………………………..

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

Ngày …….. tháng ……….. năm ……….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/13/Don_De_Nghi_Cap_Chung_Tu_Khau_Tru_Thue_TNCN.pdf

Trả lời