Đơn đăng ký dự tuyển công chức

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đăng ký dự tuyển công chức được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––***–––––––

……., ngày …….. tháng …….. năm ……..

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ)

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………….. Nam, nữ:………………………

Ngày sinh: ………………………………..………………………………..………………………………..…………………..

Quê quán: ……………………………………………………………………..………………………………..……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………..………………………………..……………….

Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: ………………..………………………………..…………………………………..

Dân tộc: ………………………………………..………………………………..………………………………..……………….

Trình độ đào tạo: ………………………………..………………………………..………………………………..…………..

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): ……………..……………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch……….tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi ………….. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Giấy chứng nhận sức khỏe;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:………………………………….

4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4×6.

Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định.

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/10/Don_Dang_Ky_Du_Tuyen_Cong_Chuc.pdf

Trả lời