Directory Monitor

Directory Monitor là phần mềm mạnh mẽ để hỗ trợ bạn theo dõi các thư mục nhất định và sau đó thông báo về sự thay đổi, xóa hay thêm file mới trong thời gian thực. Bạn có thể tùy chọn tiến hành một ứng dụng bất kỳ khi có sự thay đổi.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng phần mềm hữu hiệu này để thực hiện công việc theo dõi.

Directory Monitor

Tính năng:

  • Theo dõi các thư mục khi có sự thay đổi, xóa hay thêm file mới trong thời gian thực.
  • Theo dõi chia sẻ thư mục hoặc network cục bộ (gồm cả chia sẻ ẩn).
  • Hoạt động như Windows service.
  • Tùy chọn tiến hành ứng dụng khi có sự thay đổi.
  • Đăng nhập user trên network tạo ra thay đổi.
  • Bao gồm/ngoại trừ lọc các file được theo dõi.
  • Tự động cập nhật, nhập/xuất,…

Tổng hợp

Link download : http://directorymonitor.com/DirectoryMonitor2_Setup.exe

Trả lời