Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16 b, 15 và 18 c, 16 và 18 d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:
a, 28 b, 92 c, 82 d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:
a, 18 b, 29 c, 28 d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 4 điểm )
a, 38 + 7 b, 54 – 8 c, 72 – 3 d, 28 + 6
………… ………… ………… …………
………… ………… …………. …………
…………. ………… ………… …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)
a, 39 + 23 = 52
b, 43 – 5 = 48
c, 12 + 23 = 45
d, 26 – 9 = 15

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/02/De-on-tap-Toan-Lop1-HK2.doc

Trả lời