Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1

Câu 1 (1 điểm) Viết số vào chỗ trống :
Sáu mươi tư ……. Hai mươi tám……..
Bốn mươi lăm……… Chín mươi bốn………..
Tàm mươi hai………. Bảy mươi sáu……….
Một trăm………. Ba mươi ba………..
Năm mươi bảy………… Sáu mươi chín……….

Câu 2 Số ? (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)
a) Đặt tính rồi tính :
45 + 32 31 + 51 87 – 4 97 – 67
……….. ………… ……….. ……….
……….. ………… ………. ……….
……….. ………… ……….. ………..

b) 79 – 63 = …….. 94 + 5 -4 = ……… 16 + 42 = ……… 76 – 26 + 10 = …….

Câu 4: (1 điểm)
Viết số vào chỗ chấm :
a) Lúc 6 giờ , kim ngắn chỉ vào số ……… , kim dài chỉ vào số ………
b) Lúc 3 giờ , kim ngắn chỉ vào số ……… , kim dài chỉ vào số ………

Câu 5: (1 điểm)
Viết tiếp vào chỗ chấm :
Một tuần lễ có …… ngày là : chủ nhật ,…………….…………..…………………..………………………………………………………………………..

Câu 6: (1 điểm)
Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:

Câu 7: (1 điểm)
Điền Đ hoặc S vào đầu mỗi câu tương ứng
a) 54 – 24 45 – 24 b) 89 – 11 = 36 + 32
c) 45 + 30 35 + 40 d) 97 – 64 78 – 35

Câu 8: (2 điểm)
a) Hoa gấp được 25 con chim. Mai gấp được 21 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu con chim?
b) Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/02/De-kiem-tra-HKII-Toan-L1.doc

Trả lời