Database .NET

Database .NET là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu cho đa cơ sở dữ liệu. Chương trình này hỗ trợ các cơ sở dữ liệu như MS Access 97-2003/MS Access 2007/MS Excel 97-2003/MS Excel 2007/dBASE IV/Firebird/MySQL/SQL Server/SQL Server CE/SQLite/PostgreSQL/Oracle/OleDB. Nó cho phép bạn có thể tạo, nén hoặc tự động bảo vệ cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, chương trình này còn có thể highlight cú pháp, quản lý dịch vụ, đa thẻ query, và cho phép bạn xuất sang các file CSV/XML/TXT, và in ra kết quả.

 Database .NET trn Windows

Tổng hợp

Link download : http://fishcodelib.com/files/DatabaseNet4.zip

Trả lời