Tài liệu

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Công ty.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN…

Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ

Download.com.vn xin giới thiệu Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ năm 2014 về hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10 tháng 11 năm

Bài tập trắc nghiệm luyện thi Toeic

Bài tập trắc nghiệm luyện thi Toeic Chapter 1 Basic Structure

1. Subject

1.1 Studies show that ______ are easily passed from one person to another by failure to wash hands frequently.

(A) Infect           (B) infections            (C) infectious            (D) infecting…

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng …

Nghị định 100/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngâm nhân tạo được Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 11 năm

Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ

Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ

MỤC LỤC

Cấu trúc đề thi…………………………………………………………………………………………………………………… 3

Phần 1: Bài tập……………………………………………………………………………………………………………… 4-102

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ ………………………………………………………………………………………..4

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon ……………………………………………………………………………………………………..11

Chuyên đề 3 …

Bộ biểu mẫu Kế toán tiêu chuẩn ISO

Bộ biểu mẫu Kế toán theo tiêu chuẩn ISO được Download.com.vn giới thiệu dưới đây chính là một phần biểu mẫu được Công ty cổ phần MISA xây dựng để phù hợp tính năng quản trị tài chính kế toán

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

 LUẬT
ĐẤT ĐAI
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề (học việc) giữa một bên là trung tâm đào tạo nghề và một bên là học viên theo học thỏa thuận ký kết một số điều khoản theo quy định.

Luật đất đai số 45/2013/QH13

Download.com.vn xin giới thiệu Luật đất đai số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 do Quốc hội ban

Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

Download.com.vn xin giới thiệu Bản mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư 45/2013/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013.

THÔNG TƯ
HƯỚNG …

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành căn cứ điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra tiến

Luật số 60/2005-QH11

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 60/2005-QH11 của Quốc hội ban hành về Luật doanh nghiệp được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

LUẬT…

Mẫu hợp đồng vay vốn

Hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với hoạt động tín dụng, sau đây Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng vay vốn được lập căn cứ vào thỏa thuận giữa bên vay và bên cho vay, là giấy tờ

Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 66/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng … năm …

Đơn vị

Thông tư 146/2014/TT-BTC

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 146/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ do Bộ tài chính ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2014.Thông tư này

Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu nghị quyết của đại hội công đoàn là văn bản ghi nhận một số nội dung trong đại hội công đoàn cơ sở nêu rõ kết quả hoạt động trong thời gian qua và vạch

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất của thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7