Tài liệu Biểu mẫu

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng…………….năm……………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/bangchamcongLamthem.doc…

Biên bản họp dòng họ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——*——

…………….., ngày ….. tháng …. năm 20….

(Tức ngày….. tháng…. năm 20…. âm lịch)

BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ

( V/v Phân chia

Biên bản điều tra tai nạn lao động

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Nhẹ hoặc nặng)

1/ Cơ sở và người sử dụng lao động:

– Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:…………………………………

– Số điện thoại, Fax, Email:………………………………………………..

– Tên, …

Mẫu quá trình đóng BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số sổ BHXH: …………………

QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH

Họ và tên: ………………………………………………….. Nam (nữ) ………………

Ngày tháng năm …

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Send Media Kit:……………

Client Information:……………..

Company Name:…………………………….

Type of Business:………………..

Address:………………….

City:………………State:…………………….ZIP:………………….Tel:……………………

Contact: Title:……………….

Decision-Maker:………………..

Goals of the Call…………………………….

Goals of the Customer…………………..

Ways to Help Customer Fulfill Goals…………………………

Objections of …

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:…………………….

Đại diện đơn vị:……………………….

Mã đơn vị:………………………………………

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:…………………………………đến ………………………

Lý do thu hồi thẻ BHYT:…………….

Tổng số thẻ thu hồi:……………………………….. thẻ…………………

Download văn bản

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN …
———***———

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ………………..

Trụ sở: ………………………………………………..

Giấy chứng nhận ĐKKD số: …… cấp ngày …./…/20… (thay đổi lần thứ …).

Tổng số cổ phần phổ thông: …… …

Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………

Số chứng …