Tài liệu Biểu mẫu

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ Tháng…………….năm…………… Download văn bản để xem thêm chi tiết. Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/bangchamcongLamthem.doc

Biên bản họp dòng họ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——*—— …………….., ngày ….. tháng …. năm 20…. (Tức ngày….. tháng…. năm 20…. âm lịch) BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ ( V/v Phân chia

Biên bản điều tra tai nạn lao động

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (Nhẹ hoặc nặng) 1/ Cơ sở và người sử dụng lao động: – Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:………………………………… – Số điện thoại, Fax, Email:……………………………………………….. – Tên,

Mẫu quá trình đóng BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số sổ BHXH: ………………… QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH Họ và tên: ………………………………………………….. Nam (nữ) ……………… Ngày tháng năm

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet) Send Media Kit:…………… Client Information:…………….. Company Name:……………………………. Type of Business:……………….. Address:…………………. City:………………State:…………………….ZIP:………………….Tel:…………………… Contact: Title:………………. Decision-Maker:……………….. Goals of the Call……………………………. Goals of the Customer………………….. Ways to Help Customer Fulfill Goals………………………… Objections of

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT Họ và tên:……………………. Đại diện đơn vị:………………………. Mã đơn vị:……………………………………… Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:…………………………………đến ……………………… Lý do thu hồi thẻ BHYT:……………. Tổng số thẻ thu hồi:……………………………….. thẻ………………… Download văn bản

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN … ———***——— Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….. Trụ sở: ……………………………………………….. Giấy chứng nhận ĐKKD số: …… cấp ngày …./…/20… (thay đổi lần thứ …). Tổng số cổ phần phổ thông: ……

Mẫu giấy biên nhận tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***—— GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm: BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………… Số chứng