Tài liệu Biểu mẫu

Đơn đăng ký dự tuyển công chức

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đăng ký dự tuyển công chức được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc

Hợp đồng cho thuê xe tự lái

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái là một dạng hợp đồng dịch vụ được cung cấp để bạn đọc tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do

Đơn dự thầu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn dự thầu được ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

ĐƠN DỰ THẦU

Kính gửi: ………………… (Bên mời thầu)

1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ …

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý…năm….

Tại ngày … tháng … năm …

Đơn vị tính:………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/12/BCketquahoatdongkinhdoanhniendo.xls

Văn bản đề nghị miễn giảm thuế

Mẫu số: 01/MGTH VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ tục ly hôn

Thủ tục ly hôn

Nếu đơn phương xin ly hôn thì Toà án Nhân dân quận, huyện nơi bị đơn đang cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) có thẩm quyền giải quyết. Nếu thuận tình ly hôn …

Thủ tục ly hôn thuận tình

Thủ tục ly hôn thuận tình

Theo quy định tại Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu xin ly hôn thì Tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải. Trong trường …

Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ pháp lý dài hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– *** —–

Hà Nội, ngày …… tháng …. năm 20…

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ DÀI HẠN

Bên A (Bên

Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án

LỆNH BẮT VÀ TẠM GIAM

TÒA ÁN………………..

Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 176 và 177 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số

Mẫu bảng kê mua hàng

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng …..năm…………

Quyển số:………

Số:……..

– Họ tên người mua:……………………… Nợ:………

– Bộ phận (Phòng, ban):……………… Có:………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/02/Bang-ke-mua-hang.doc…

Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo

THÔNG BÁO
Về việc rút kháng cáo (kháng nghị)


TOÀ ……………………………..

Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,

Thông báo cho:(2)………………………………….được biết như sau:

Ngày…….tháng…… năm………,………………………………….

Có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số…..) …

Mẫu thư mời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI[1]

Kính gửi: Ông (Bà)………………………………………………………..

Ngày…..tháng……năm……., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)……./thành phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà …

Mẫu lý lịch cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

LÝ LỊCH CÁ NHÂN
(Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài)

Họ và tên:……………………Giới tính :…………

Mẫu giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Chúng tôi/Tôi là:………………………………………………………

Cha mẹ đẻ/Người giám hộ có tên dưới đây:…

Mẫu giấy thỏa thuận bồi thường đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY THỎA THUẬN
Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

Tôi tên là: ……………………………………………. sinh năm:………………………………

Chứng minh nhân …

Mẫu Giấy bảo lãnh cho thân nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

GIẤY BẢO LÃNH
(cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

1/ Họ …

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

Tháng…………..Năm…………..

Tên cơ sở kinh doanh:………………

Mã số:………..

Địa chỉ:………………………………….

Download văn bản để xem thêm chi

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Tháng…………..Năm…………..

Tên cơ sở kinh doanh:…………

Mã số:……………………………..

Địa chỉ:…………………………….

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:………..

Người tổ chức thu mua:…………………………………………………

Điện thoại:…………………………

Download văn bản để xem thêm chi

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở):……..

Đơn vị:……..

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:……….Năm:…………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/BangthanhtoanLuong.doc…

Mẫu Bảng chấm công

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng…………….năm……………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/bangchamcong.doc…