Tài liệu Biểu mẫu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 04-TNDN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính.

 BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng

Mẫu phiếu yêu cầu sửa chữa trang thiết bị văn phòng là phiếu do người sử dụng tài sản lập nhằm thông báo về tình trạng tài sản và yêu cầu sửa chữa trang thiết bị trong văn phòng với

Giấy ủy quyền (cá nhân)

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy

Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện quyền đối với một phần thửa đất tại các xã, phường dưới sự giám

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng với từng chức danh công việc

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh công việc của người lao động trong công ty.

BẢNG QUY ĐỊNH

Các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Download.com.vn xin giới thiệu Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi

Mẫu đơn và cam kết khi đi học trong nước

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin đi học và cam kết thực hiện nghĩa vụ viên chức được cử đi học trong nước của cán bộ, giáo viên trong các trường tham gia khóa học đào tạo để nâng

Quy định quản lý nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu Quy chế quản lý nhân sự là sự thể hiện những quy định cụ thể về tiền lương, tiền thưởng… được xây dựng dựa trên điều lệ của doanh nghiệp, ngành nghề và lĩnh vực kinh

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA …

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy cam kết trả nợ kèm theo Công văn 1883/NHCS-TD được Ngân hàng chính sách xã hội ban hành ngày 10 tháng 07 năm 2008.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc, tổng giám đốc trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của Công ty.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN…

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng …

Bộ biểu mẫu Kế toán tiêu chuẩn ISO

Bộ biểu mẫu Kế toán theo tiêu chuẩn ISO được Download.com.vn giới thiệu dưới đây chính là một phần biểu mẫu được Công ty cổ phần MISA xây dựng để phù hợp tính năng quản trị tài chính kế toán

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề/học việc

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề (học việc) giữa một bên là trung tâm đào tạo nghề và một bên là học viên theo học thỏa thuận ký kết một số điều khoản theo quy định.

Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

Download.com.vn xin giới thiệu Bản mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành căn cứ điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra tiến

Mẫu hợp đồng vay vốn

Hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với hoạt động tín dụng, sau đây Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng vay vốn được lập căn cứ vào thỏa thuận giữa bên vay và bên cho vay, là giấy tờ

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương

Download.com.vn xin giới thiệu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng … năm …

Đơn vị