Câu hỏi và bài tập thi công chức Thuế năm 2014

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2014 1. Thuế Giá trị gia tăng

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT:

a. Gián thu

b. Đánh nhiều giai đoạn

c. Trùng lắp

d. Có tính trung lập cao

Câu 2: Đối tượng chịu thuế GTGT là:

a. HHDV sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

b. HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

c. HHDV dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả HHDV mua của tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 3: Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối không chịu thuế GTGT:

a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.

b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp

c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ

d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định
của chính phủ.

Câu 4. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

c. Phân bón

d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

Câu 5: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:

a. Giá bán chưa có thuế GTGT

b. Giá bán đã có thuế GTGT

c. Giá tính thuế của HHDV cùng loại

d. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt
động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

Câu 6: Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính
thuế GTGT là:

a. Không phải tính và nộp thuế GTGT

b. Giá bán chưa có thuế GTGT

c. Giá bán đã có thuế GTGT

d. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh các hoạt
động này.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://server1.rada.vn/data/file/2014/Thang10/06/cau-hoi-bai-tap-thi-cong-chuc-thue-2014.pdf

Trả lời