Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Excel cho kỳ thi công chức thuế 2014

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Excel cho kỳ thi công chức thuế 2014

Câu 1. Phần mềm ứng dụng Excel dùng để:

a) Quản lý cơ sở dữ liệu

b) Xử lý bảng tính và biểu đồ

c) Lập trình bảng tính

d) Thực hiện cả 3 mục đích trên

Câu 2. Muốn di chuyển đến một sheet khác trong tập tin thực hiện:

a) Nhấn phím F12 và số thứ tự của sheet

b) Nhấn chuột lên tên sheet cần tác động

c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ PgUp hoặc Ctrl + PgDn

d) Thực hiện cách b hoặc c đều được

Câu 3. Sheet được chèn thêm vào tập bảng tính có vị trí:

a) Ở ngay phía trước Sheet hoạt động

b) Ở sau cuối tất cả sheet

c) Ở trên cùng tất cả sheet

d) Ở ngay phía sau sheet hoạt động

Câu 4. Để thực hiện ghi một tập tin vào đĩa, thực hiện:

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S

b) Nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + S

c) Nhấn tổ hợp phím Alt + S

d) Câu a và b đều đúng

Câu 5. Ấn phím F12 là để:

a) Thực hiện lệnh Open

b) Thực hiện lệnh Save As

c) Thực hiện lệnh Close

d) Thực hiện lệnh Print

Câu 6. Tổ hợp phím Ctrl + F4 tương đương với lệnh:

a) Thoát khỏi Excel

b) Lưu tập tin với tên mớiTrang 2/8

c) Đóng tập tin hiện hành

d) Đóng sheet hiện hành

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/06/on_tap_excel_cho_ky_thi_cong_chuc_thue_2014.pdf

Trả lời