Comics2Reader

Comics2Reader là ứng dụng đơn giản mà cho phép bạn tạo các hình ảnh của mình, điều chỉnh, cắt xén chúng, chọn thư mục và sao đó tạo một tập tin EPUB cho thiết bị của bạn. Chương trình có thể xử lý ảnh theo lô, xuất ra lưu trữ Cbz hay xuất thành tập tin PDF/EPUB.

(theo Softpedia)

Link download : http://mmsoft.info/wp-content/uploads/downloads/2011/05/C2R2setup.zip

Trả lời