Cobian Backup

Cobian Backup là một chương trình để lập lịch và sao lưu các tập tin và thư mục của bạn từ vị trí gốc của chúng sang thư mục / ỗ đĩa trong cùng máy tính hoặc máy tính khác trong mạng.

Chương trình hỗ trợ một số phương pháp nén và mã hóa mạnh mẽ. Cobian Backup sử dụng rất ít tài nguyên và có thể chạy ở nền trong hệ thống của bạn, kiểm tra lịch trình sao lưu và thực thi các sao lưu của bạn khi cần thiết.

Cobian Backup không chỉ là một ứng dụng sao lưu thông thường: nó chỉ sao chép các tập tin và thư mục trong chế độ gốc hoặc nén đến đích khác, tạo một bản sao bảo mật như là một kết quả. Vì vậy, Cobian Backup có thể được mô tả tốt hơn như một “Bộ lập lịch cho các bản sao bảo mật“.

(theo Softpedia)

Link download : http://files.cobiansoft.com/programz/cbSetup.exe

Trả lời