Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Download.com.vn xin giới thiệu văn bản số 1066/BXD-KTXD về việc công bố mẫu hợp đồng tư vấn  giám sát thi công xây dựng công trình.

Tải Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
                          – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
     – Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ.

Việc vận dụng mẫu hợp đồng này vào công tác soạn thảo, đàm phán và quản lý thực hiện hợp đồng cho từng gói thầu cụ thể do các bên có liên quan tự quyết định về: số lượng, thứ tự, tên, nội dung, … của các điều khoản trên cơ sở hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/22/Van_Ban_So_1066-BXD-KTXD.pdf

Trả lời