CmosPwd for Linux

Với CmosPwd 5.0, bạn có thể sao lưu, phục hồi, xóa mật khẩu CMOS. Bạn phải đăng nhập vào hệ thống với tào khoản administrator, chuyển đến thư mục đã giải nén trong cửa sổ command prompt và gõ lệnh ioperm –i, sau đó gõ tiếp lệnh cmospwd_win.exe.

CmosPwd là chương trình phục hồi password cmos/bios miễn phí chạy trong môi trường Dos, Windows, Linux, FreeBSD and NetBSD.

Link download : http://www.cgsecurity.org/cmospwd-5.0.tar.bz2

Trả lời