Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại

Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại DẠNG 1: CHUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

Dạng này có các mẫu sau đây:

1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta)
=I have never seen him before. (tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây)

Mẫu này có dạng:
Đây là lần đầu tiên … làm chuyện đó
= …chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.
The first time: lần đầu tiên
Never …before : chưa bao giờ trước đây

2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3 năm)
= I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm )

Mẫu này có dạng:
…bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian
= .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian
Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when thành since thôi

3. I last saw him when I was a student. (lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là SV)
= I haven’t seen him since I was a student. (tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là SV)

Mẫu này có dạng:
Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ….
= ..không làm chuyện đó từ khi ….
Last : lần cuối
Since : từ khi

4. The last time she went out with him was two years ago. (lần cuối cô ta đi chơi với anh ta cách đây 2 năm)
= She hasn’t gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta đã 2 năm nay )
Tương tự mẫu 3 nhưng khác phần sau thôi

5. It’s ten years since I last met him. (đã 10 năm từ khi tôi gặp anh ta lần cuối)
= I haven’t met him for ten years. (tôi đã không gặp anh ta 10 năm rồi)

Mẫu này có dạng:
Đã ..khoảng thời gian từ khi làm gì đó lần cuối
= ..không làm việc đó được + khoảng thời gian

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

 

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang11/27/chuyen-doi-tu-HTHT-sang-QKD.pdf

Trả lời