Báo cáo công nợ phải trả

Download.com.vn xin giới thiệu Báo cáo công nợ phải trả được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính.

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Năm………………..

Bo co cng n phi tr

Lập, ngày ……. tháng …… năm ……

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang11/07/bao_cao_cong_no_phai_tra.pdf

Trả lời