Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành căn cứ điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra tiến độ thi công của công trình.

 BIÊN BẢN  KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:……… do:……..cấp ngày:……………..)

– Ngày kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm kiểm tra: …………………………………………………………………………………………………..

– Cán bộ kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………..

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công trình:

– Công trình: …………………………………………………………………………………………………………….

– Số tầng:…………………………….. Chiều cao công trình: …………………..m

– Kết cấu: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng trệt: ……………………………………………………………………………………....

– Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ………………..………………………………………………………….

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

………………………………….……………………………………………………………………………………………

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

……………………………………..………………………………………………………………………………………..

4. Các vấn đề khác:

– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số: …………….………………………………….

Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:……../2003/QĐ-UB)

– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số: ……………………………………………….

Ngày của: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số: ………………………………………………….

Ngày của: …………………………………………………………………………………………………………………..

– Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày của ủy ban nhân dân

 

KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận:……………………………………….

Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có)………………………………………

Ghi chú: (nếu có)……………………………………………………………………..

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng………. năm……….

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
……
(Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/06/Bien_Ban_Kiem_Tra_Cong_Trinh_Xay_Dung_Hoan_Thanh.pdf

Trả lời