Biên bản họp dòng họ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——*——

…………….., ngày ….. tháng …. năm 20….

(Tức ngày….. tháng…. năm 20…. âm lịch)

BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ

( V/v Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại nhà Ông …… (con trưởng ngành cả dòng họ Lê): Đội …., xã ……, huyện ….., tỉnh ……. Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các dòng họ bao gồm 3 ngành:

1. Ông ………. (đã mất) đại diện là Ông ………. (đại diện ngành cả);

2. Ông ……………… – Đại diện ngành thứ 2;

3. Ông …………. – Đại diện ngành thứ 3;

Thành phần tham dự cuộc họp:

Đại diện ngành họ cả:

Ông …………… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông …………. là con trai cả đại diện;

Ông ………………….…….;

Bà …………………..……. ;

Bà …………………………;

Bà ………………………….;

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/BBhopdongho.doc

Trả lời