Biên bản điều tra tai nạn lao động

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Nhẹ hoặc nặng)

1/ Cơ sở và người sử dụng lao động:

– Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:…………………………………

– Số điện thoại, Fax, Email:………………………………………………..

– Tên, địa chỉ người sử dụng lao động:………………………………

– Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở:……………………………….

– Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở):………………….

– Loại hỡnh cơ sở:……………………………………………………………..

– Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trực tiếp (nếu có):……………………………

2/ Địa phương:……………………………………………………………………

3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):………………………………….

4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/03/BBdieutratainanLD.doc

Trả lời