Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

Download.com.vn xin giới thiệu Bản mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm:……….

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

– Số CNVC có mặt đến ngày 31/12: …………………………………………người

Trong đó : Hợp đồng thử việc: ……………………………………………….người

– Tăng trong năm: ………………………………………………………………..người

– Giảm trong năm:…………………………………………………………………người

– Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: ………………………………………….Đồng

Trong đó : Lương hợp đồng: …………………………………………………….Đồng

2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

II. CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH

V. THUYẾT MINH

1. Những tình hình và phát sinh không bình thường trong năm:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   Lập ngày ….. tháng ….. năm …..

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Thang11/05/thuyet_minh_bao_cao_tai_chinh.pdf

Trả lời