Biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng) được ban hành kèm theo Quyết định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính.

SỔ CHI TIẾT DOANH THU (CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG)

Loại hoạt động :……………….…………………………………………………………………………..………..

Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) :..………………………………………………………………………..……

Đơn vị tính…….

Ngày………tháng……….năm……….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Thang10/18/So_Chi_Tiet_Doanh_Thu.pdf

Trả lời