Biểu mẫu báo cáo kết quả thử việc

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả thử việc sau thời gian tập sự ở công ty, bạn phải hoàn thành bản báo cáo gửi lên ban lãnh đạo công ty về kết quả hoàn thành công việc được giao trong quá trình thử việc.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Họ và tên :

Ngày tháng năm sinh :

Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./…….

Công việc được giao trong quá trình thử việc :………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị :

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                        ……., ngày         tháng       năm

                                                                                                        Người thử việc

Ý kiến của Trưởng bộ phận :

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                         …….., ngày       tháng       năm

                                                                                                      Trưởng bộ phận

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị :

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                          ……., ngày       tháng       năm

                                                                                                              Tr.P.HCQT

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Thang10/22/Bao_Cao_Ket_Qua_Thu_Viec.pdf

Trả lời